PythonMLLibAPI
python
pi
NaiveBayesModel
predict
ClassificationModel NaiveBayesModel KMeansModel MatrixFactorizationModel GeneralizedLinearModel RegressionModel
predictPoint
LogisticRegressionModel SVMModel GeneralizedLinearModel LassoModel LinearRegressionModel RidgeRegressionModel
product
Rating
productFeatures
MatrixFactorizationModel
python
api