pyspark.StorageLevel.MEMORY_ONLY

StorageLevel.MEMORY_ONLY = StorageLevel(False, True, False, False, 1)