pyspark.sql.Column.name

Column.name(*alias, **kwargs)

name() is an alias for alias().

New in version 2.0.