pyspark.StorageLevel.MEMORY_ONLY_2

StorageLevel.MEMORY_ONLY_2 = StorageLevel(False, True, False, False, 2)